Numery alarmowe: 985; 601 100 300

Tabela stopni zagrożenia

Stopień 5 Bardzo wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna)
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.
Stopień 4 Wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki zdecydowanie niekorzystne
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków* oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.
Stopień 3 Znaczny
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki w znacznej mierze niekorzystne.
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.
Stopień 2 Umiarkowany
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.
Zalecenia dla ruchu osób:
Częściowo niekorzystne warunki.
Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.
Stopień 1 Niski
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Na ogół dogodne warunki.
Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.
Objaśnienia do tabeli:
* Nachylenie stoku:
 • umiarkowanie strony stok: teren o nachyleniu mniejszym niż około 30°
 • stromy stok: teren o nachyleniu większym niż około 30°
 • bardzo stromy lub ekstremalny stok: teren szczególnie niekorzystny z uwagi na nachylenie stoku (większe niż około 40°) lub szczególnie niekorzystny ze względu na ukształtowanie, bliskość grani lub właściwości podłoża (zmniejszona przyczepność)
** Obciążenie dodatkowe:
 • małe: samotny narciarz lub snowboardzista jadący płynnie, bez upadków, piechur poruszający się w rakietach śnieżnych, grupa zachowująca prawidłowe odstępy pomiędzy uczestnikami (co najmniej 10 m)
 • duże: pojedynczy piechur, dwóch lub więcej narciarzy lub snowboardzistów poruszających się bez zachowania prawidłowych odstępów, ratrak, materiały wybuchowe
 • lawiny samoistne: lawiny powstałe bez udziału człowieka
Dodatkowe informacje w komunikacie:

Komunikat lawinowy może zawierać dodatkowe informacje o wysokościach n.p.m., o wystawach względem kierunków świata lub o formach terenu szczególnie niekorzystnych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz informację o typowych problemach lawinowych.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie lawin ...
*** Klasyfikacja wielkości lawin
Nazwa:
1 - Mała (Zsuw)
Klasyfikacja toru lawiny:
Przemieszczający się śnieg zazwyczaj zatrzymuje się przed końcem stoku.
Potencjalne szkody:
Istnieje minimalne niebezpieczeństwo zasypania człowieka, większe niebezpieczeństwo upadku.
Rozmiar:
2 - Średnia
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina zatrzymuje się zwykle na końcu stoku.
Potencjalne szkody:
Może zasypać, zranić lub zabić człowieka.
Rozmiar:
3 - Duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach mniejszych niż 50 m.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, zniszczyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa.
Rozmiar:
4 - Bardzo duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach większych niż 50 m, może osiągnąć dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć wagon kolejowy, dużą ciężarówkę, kilka budynków lub fragment lasu.
Rozmiar:
5 - Ekstremalnie duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może dokonać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia.
Opis problemów lawinowych w/g EAWS ...
Opis problemów lawinowych
Świeży śnieg
prns Problem ten spowodowany jest trwającym, lub niedawno zakończonym opadem śniegu. Kluczowym czynnikiem jest dodatkowe obciążenie powodowane przez świeżo spadły śnieg. To, jak krytycznym okaże się to nowe obciążenie, zależne jest od wielu warunków, m.in. temperatury i powierzchni na którą nastąpił opad.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Świeży śnieg
Co?
Charakterystyka:
Problem jest związany z trwającym lub niedawno zakończonym opadem śniegu. Kluczowym czynnikiem jest dodatkowe obciążenie wywierane przez świeżo spadły śnieg na istniejącą pokrywę. Jak istotne jest to obciążenie zależy od wielu czynników, np. temperatury powietrza, wiatru i struktury powierzchni starego śniegu.
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia:
 • Lawiny deskowe ze śniegu suchego
 • Lawiny z luźnego śniegu suchego
 • Możliwe lawiny samoistne i wyzwolone przez człowieka
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Zwykle na dużym obszarze, niezależnie od wystawy.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie:
Lawiny deskowe ze śniegu suchego:
 • Typowo na styku świeżego i starego śniegu lub pomiędzy warstwami świeżego śniegu. Czasami w starej pokrywie. W tym przypadku może to być także problem słabych warstwy w starej pokrywie śnieżnej.
Lawiny z luźnego śniegu suchego:
 • Rozpoczynają się na powierzchni lecz lawina może uruchamiać głębsze warstwy.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny
Lawiny deskowe ze śniegu suchego:
 • Rozpad nowych, słabych warstw w świeżym śniegu lub rozpad istniejących słabych warstw (powierzchnia starego śniegu lub poniżej) ze względu na dodatkowe obciążenie związane z opadem.
Lawiny z luźnego śniegu suchego:
 • Brak spójności pomiędzy cząsteczkami świeżego śniegu.
Kiedy?
Okres występowania:
Zazwyczaj w czasie opadu i do kilku dni po nim.
Co robić?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Problem „świeżego śniegu” jest łatwy do rozpoznania ponieważ jest widoczny na większości obszaru lecz oszacowanie powiązanego z nim zagrożenia może być trudne. Zwróć uwagę czy przekroczona została krytyczna ilość świeżego śniegu i czy występują ślady niedawnych lawin.
Zalecenia dotyczące poruszania:
Lawiny deskowe ze śniegu suchego:
 • Poczekaj aż pokrywa się ustabilizuje i słabe warstwy się wzmocnią.
Lawiny z luźnego śniegu suchego:
 • Ryzyko strącenia przez niewielkie lawiny jest zwykle większe niż ryzyko zasypania. Weź pod uwagę konsekwencje upadku w stromym/ekstremalnym terenie.
Deski śnieżne utworzone przez wiatr
prwd Problem ten wiąże się ze śniegiem przetransportowanym przez wiatr. Śnieg może być przenoszony zarówno w trakcie opadu, jak i później.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Deski śnieżne utworzone przez wiatr
Co?
Charakterystyka:
Deski śnieżne są formowane gdy luźny śnieg z górnych warstw (świeży śnieg lub stary śnieg) jest transportowany i odkładany przez wiatr.
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia
 • Lawiny deskowe ze śniegu suchego
 • Możliwe lawiny samoistne i wywołane przez człowieka
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Bardzo zróżnicowane, zwykle na zawietrznych stokach w żlebach, kotłach, blisko wyraźnych zmian w nachyleniu stoku, za grzbietami lub w innych miejscach osłoniętych od wiatru. Najczęściej spotykane powyżej górnej granicy lasu.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie
Typowo na granicy pomiędzy starym, a odłożonym przez wiatr śniegiem (deską śnieżną) lub wewnątrz warstwy odłożonej przez wiatr z powodu zmian prędkości wiatru. Czasami nieco poniżej, w starej pokrywie - w takim przypadku przeważa problem słabych warstw w starej pokrywie śnieżnej.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny
Odłożona Deska śnieżna jest dodatkowym obciążeniem dla słabej warstwy, a powstała struktura sprzyja wyzwoleniu lawiny
Kiedy?
Okres występowania:
Problem desek śnieżnych tworzy się bardzo szybko i trwa podczas przenoszenia śniegu przez wiatr. Pokrywa śnieżna stabilizuje się z reguły w ciągu kilku dni po ustaniu przenoszenia śniegu przez wiatr.
Co robić?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Jeżeli nawiane deski śnieżne nie są przykryte przez świeży śnieg problem może być względnie łatwo rozpoznany w terenie przy dobrej widoczności pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Należy wziąć pod uwagę ślady działania wiatru i zlokalizować depozyty nawianego śniegu.
Typowe wskazówki: depozyty nawianego śniegu, świeże lawiny, czasami odgłosy pękania lub osiadania śniegu (odgłosy Wuuum...). Jednakże, często trudno jest określić jak stare są depozyty nawianego śniegu, a sama ich obecność nie determinuje wystąpienia tego problemu lawinowego (np. w przypadku braku słabych warstw w pokrywie).
Zalecenia dotyczace poruszania:
W stromym terenie unikać miejsc z nawianym śniegiem.
Słabe warstwy w starej pokrywie śnieżnej
prwl Problem ten wiąże się z obecnością długotrwale występującej słabej warstwy wewnątrz "starej" pokrywy śnieżnej. Te słabe warstwy to najczęściej: szron powierzchniowy przykryty kolejnymi opadami, szron wgłębny, przeobrażone kryształy śniegu.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Słabe warstwy w starej pokrywie śnieżnej
Co?
Charakterystyka:
Problem wynika z istnienia w starej pokrywie jednej lub wielu słabych warstw. Te słabe warstwy zbudowane są zwykle z form kanciastych, szronu wgłębnego lub szronu powierzchniowego.
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia:
 • Lawiny deskowe z suchego śniegu
 • Głównie lawiny wywołane przez człowieka - lawiny samoistne są rzadkie, przeważnie w kombinacji z innymi problemami lawinowymi
 • Możliwe jest zdalne wyzwolenie lawin, a typowym zjawiskiem jest propagacja na dużych dystansach
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Problem może być szeroko rozmieszczony w rozpatrywanym obszarze lub dotyczyć izolowanych miejsc. Może występować na wszystkich wystawach lecz najczęściej na zacienionych, osłoniętych od wiatru stokach.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
W starej pokrywie, często głęboko. Pomimo tego, że przy głębiej położonych słabych warstwach wyzwolenie lawiny jest trudniejsze, to w takim przypadku lawiny mogą osiągać duże rozmiary.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny:
Wyzwolenie lawiny następuje w momencie gdy obciążenie przekracza wytrzymałość słabej warstwy.
Kiedy?
Okres występowania:
Słabe warstwy mogą istnieć w pokrywie przez tygodnie, a nawet miesiące. Możliwe jest ich przetrwanie przez większość sezonu zimowego.
Jak postępować?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Rozpoznanie występowania słabych warstw w starej pokrywie jest trudne. Typowe odgłosy pękania lub osiadania śniegu (odgłosy Wuuum…) nie zawsze są obecne. Testy stabilności pokrywy mogą być pomocne w wykryciu słabych warstw. Wymagana jest wiedza o historii rozwoju pokrywy śnieżnej, a ważnym źródłem informacji jest aktualny komunikat lawinowy.
Zalecenia dotyczące poruszania:
Należy poruszać się zachowawczo i unikać form terenowych (np. dużych stromych stoków) gdzie konsekwencje porwania mogą być poważne (np. głębokie zasypanie). Należy brać pod uwagę historię pogody i pokrywy śnieżnej. Zalecana jest wyjątkowa ostrożność w rejonach gdzie pokrywa ma niewielką grubość oraz w miejscach przejścia cienkiej pokrywy w grubszą.
UWAGA: Wyzwolenie lawiny oparte na zniszczeniu omawianej słabej warstwy jest jedną z głównych przyczyn lawin w których ofiarami były osoby rekreacyjnie uprawiające turystkę i inne aktywności w górach.
Mokry śnieg
prws Problem jest związany z osłabieniem pokrywy pod wpływem obecności płynnej wody pochodzącej z topnienia lub opadu deszczu, która przenika pokrywę śnieżną.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Mokry śnieg
Co?
Charakterystyka:
Problem jest związany z osłabieniem pokrywy pod wpływem obecności płynnej wody pochodzącej z topnienia lub opadu deszczu, która przenika pokrywę śnieżną
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia:
 • Lawiny deskowe ze śniegu mokrego
 • Lawiny z luźnego mokrego śniegu mokrego
 • Głównie lawiny pochodzenia naturalnego (samoistne)
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Jeżeli głównym czynnikiem jest woda pochodząca z topniejącego śniegu, występowanie problemu jest często uzależnione od wystawy (nasłonecznienie) i wysokości (temperatura powietrza).
W przypadku deszczu problem dotyczy wszystkich wystaw (poniżej wysokości gdzie opad śniegu przechodzi w deszcz).
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie:
W całej pokrywie. W przypadku lawin deskowych często w już istniejącej słabej warstwie.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny
Lawiny deskowe z mokrego śniegu:
 • Osłabienie i przerwanie już istniejącej słabej warstwy lub wyzwolenie lawiny następuje w rejonie połączeń między warstwami gdzie następuje gromadzenie się wody.
 • Deszcz stanowi dodatkowe obciążenie oddziaływujące na słabe warstwy.
Lawiny z luźnego, mokrego śniegu:
 • Utrata kohezji pomiędzy mokrymi cząsteczkami śniegu.
Kiedy?
Okres występowania:
 • Od kilku godzin do kilku dni.
 • Możliwe gwałtowne pogorszenie stabilności pokrywy śnieżnej.
 • Szczególnie istotny gdy płynna woda po raz pierwszy dostaje się w głąb pokrywy i śnieg ulega ogrzaniu do temperatury 0°C.
 • Prawdopodobieństwo samoistnych, naturalnych lawin może się zwiększać wraz z przebiegiem dnia, w zależności od wystawy (jeżeli deszcz nie jest dominującym czynnikiem).
Co robić?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Problem mokrego śniegu jest zwykłe łatwy do zaobserwowania. Deszcz, możliwość tworzenia kul śnieżnych, pojawianie się „ślimaków” ze śniegu, małe lawiny/zsuwy deskowe lub lawiny/zsuwy luźnego, mokrego śniegu poprzedzają często pojawienie się naturalnych lawin mokrego śniegu.
Głębokie zapadanie się (pieszo, a szczególnie na nartach) jest również oznaką zwiększonego namakania pokrywy.
Zalecenia dotyczace poruszania:
Jeżeli mokra powierzchnia śniegu zamarza przez noc ze względu na brak chmur i niskie temperatury, tworząc mocną szreń, rankiem możemy się spodziewać korzystnych warunków. Jeżeli noc była ciepła, niebo zakryte chmurami problem istnieje już od rana. Zwykle opad deszczu na świeży śnieg powoduje niemal natychmiastowe pojawienie się problemu.
Podstawową zasadą jest poruszanie się w wyznaczonych godzinach i dobre planowanie trasy. Należy wziąć pod uwagę znane tory lawinowe i lawiniska.
Ślizgający się śnieg
prgs Zjawisko polega na ślizganiu się całej pokrywy śnieżnej po gładkim podłożu, jak na przykład trawiaste zbocza, bądź gładkie powierzchnie skalne. Problem najczęściej występuje przy grubej pokrywie śnieżnej, w której nie ma słabych warstw lub jest ich niewiele. Lawiny ze śniegu ślizgającego się mogą występować zarówno przy suchej (zimnej) pokrywie, jak i przy mokrej (temperatura w pokrywie ok. 0°C ).

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Ślizgający się śnieg
Co?
Charakterystyka:
Problem polega na ślizganiu się całej pokrywy na podłożu, które najczęściej jest gładkie, takie jak trawiasty stok lub gładkie płyty skalne. Częste występowanie problemu jest związane z grubą pokrywą w której nie ma lub możemy wyróżnić tylko pojedyncze słabe warstwy.
Lawiny ze śniegu ślizgającego się mogą być zbudowane zarówno z zimnego, suchego śniegu jak i ciepłego, wilgotnego lub mokrego śniegu.
Wyzwolenie tego typu lawin jest trudne do przewidzenia aczkolwiek w wielu przypadkach pojawianie się szczelin związanych z pełzaniem śniegu poprzedza zejście lawiny.
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia:
 • Lawiny ślizgającego się śniegu - zimny i suchy śnieg lub mokry śnieg o jednolitej temperaturze 0°C
 • Niemal wyłącznie lawiny samoistne. Wyzwolenie lawiny przez człowieka lub sztucznie jest bardzo mało prawdopodobne
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Przede wszystkim na obszarach z gładkim podłożem. Na wszystkich wystawach, ale częściej na stokach nasłonecznionych.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
Na styku podłoża i pokrywy śnieżnej.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny
Przyczyną lawin ślizgającego się śniegu jest zmniejszenie się tarcia na styku pokrywy śnieżnej z podłożem na skutek pojawienia się płynnej wody.
Kiedy?
Okres występowania:
Dni do miesięcy - niekiedy w całym sezonie. Wyzwolenie lawiny może nastąpić o każdej porze dnia. Na wiosnę lawiny ślizgającego się śniegu występują często w drugiej połowie dnia.
Co robić?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Rozpoznanie problemu jest możliwe gdy obecne są szczeliny w śniegu, będące często zjawiskiem poprzedzającym lawinę. Ich występowanie nie oznacza jednak, że w najbliższym czasie dojdzie do wyzwolenia lawiny, którego moment jest praktycznie niemożliwy do przewidzenia.
Często spotykane jest również wyzwolenie lawiny przy braku szczelin poprzedzających zejście.
Zalecenia dotyczące poruszania:
Unikać obszarów w pobliżu szczelin.

Dwa dodatkowe problemy lawinowe zostały zdefiniowane przez Zgromadzenie Europejskich Służb Ostrzegania lawinowego EAWS (European Avalanche Warning Services) aby wspomóc lawinowych profesjonalistów oraz osoby działające w górach w celach rekreacyjnych w ocenie zagrożenia lawinowego. Jednakże problemy te stworzone zostały dla sytuacji szczególnych i wyraźnie się różnią od pięciu podstawowych problemów lawinowych. Mogą one być użyte dla lepszego zobrazowania zagrożenia na niektórych obszarach geograficznych i/lub obszarach o unikalnej rzeźbie terenu lub klimacie.

Opcjonalne problemy lawinowe
Nawisy
prns Problem związany z występowaniem formacji w kształcie fal zbudowane z miękkiego lub twardego śniegu często wywieszonych ponad zboczem.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Nawisy
Co?
Charakterystyka:
Formacje w kształcie fal zbudowane z miękkiego lub twardego śniegu często wywieszone ponad zboczem.
Rodzaje lawin i mechanizm wyzwolenia:
Oberwanie nawisu może wyzwolić lawiny luźnego śniegu, deski śnieżne utworzone przez wiatr, lawiny powstałe w wyniku istnienia słabych warstw w starej pokrywie lub lawiny mokrego śniegu na stromym stok znajdującym się poniżej.
Gdzie?
Rozmieszczenie w terenie:
Nawisy powstają na zawietrznych stronach grzbietu lub w miejscach przełamania terenu wystawionych na działanie wiatru.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie:
Transport śniegu rozbudowuje nawis, więc świeższy, bardziej wrażliwy, a tym samym podatniejszy na oberwanie śnieg znajduje się bliżej jego zewnętrznej krawędzi.
Dlaczego?
Cechy wyzwolenia lawiny
 • Samoistne oberwania nawisów są typowe dla gwałtownych śnieżyc, kiedy to nawis jest szybko budowany i pozostaje niestabilny w czasie odbywającego się wtedy transportu śniegu przez wiatr
 • Gwałtowne ocieplenie, opad deszczu lub przedłużony okres topnienia może destabilizować nawis, powodować jego zniekształcanie i oberwanie.
Kiedy?
Okres występowania:
Począwszy od momentu zbudowania, nawisy mogą być problemem przez cały sezon, na ogół od środka zimy do wiosny.
Co robić?
Rozpoznawanie problemu w terenie:
Nawisy tworzą się na grzbietach lub gwałtownych przełamaniach terenu i zwykle są łatwo rozpoznawalne. Niestety stojąc na nawisie trudno jest określić jego rozmiar. Nawisy często pękają w miejscach zlokalizowanych dalej od krawędzi niż byśmy się spodziewali, nawet na płaskim terenie i w związku z tym są przyczyną wielu niespodziewanych upadków w górach.
Zalecenia dotyczące poruszania:
Należy unikać poruszania się pod lub po dużych nawisach, szczególnie w okresie transportu śniegu lub rozpoczynającego się ocieplenia.
Brak wyraźnego problemu lawinowego
prnn
W przypadku kiedy nie ma możliwości wyboru konkretnego dominującego problemu lawinowego, w komunikacie lawinowym może być użyte określenie „brak wyraźnego problemu lawinowego".
Takie wskazanie nie jest jednoznacznym problemem lawinowym. Oznacza brak możliwości jasnego i konkretnego wyboru scenariusza zagrożeń, a w konsekwencji wzorca postepowania do którego można by się zastosować aby zredukować ryzyko. Każdy rodzaj lawiny jest możliwy.
UWAGA: Nie należy utożsamiać braku określonego problemu lawinowego z bezpiecznymi warunkami. Zalecany jest typowy dla poruszania się w terenie lawinowym poziom ostrożności.

Nasi Partnerzy