Numery alarmowe: 985; 601 100 300

Tabela stopni zagrożenia

Stopień 5 Bardzo wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna)
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.
Stopień 4 Wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki zdecydowanie niekorzystne
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków* oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.
Stopień 3 Znaczny
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki w znacznej mierze niekorzystne.
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.
Stopień 2 Umiarkowany
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.
Zalecenia dla ruchu osób:
Częściowo niekorzystne warunki.
Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.
Stopień 1 Niski
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Na ogół dogodne warunki.
Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.
Objaśnienia do tabeli:
* Nachylenie stoku:
 • umiarkowanie strony stok: teren o nachyleniu mniejszym niż około 30°
 • stromy stok: teren o nachyleniu większym niż około 30°
 • bardzo stromy lub ekstremalny stok: teren szczególnie niekorzystny z uwagi na nachylenie stoku (większe niż około 40°) lub szczególnie niekorzystny ze względu na ukształtowanie, bliskość grani lub właściwości podłoża (zmniejszona przyczepność)
** Obciążenie dodatkowe:
 • małe: samotny narciarz lub snowboardzista jadący płynnie, bez upadków, piechur poruszający się w rakietach śnieżnych, grupa zachowująca prawidłowe odstępy pomiędzy uczestnikami (co najmniej 10 m)
 • duże: pojedynczy piechur, dwóch lub więcej narciarzy lub snowboardzistów poruszających się bez zachowania prawidłowych odstępów, ratrak, materiały wybuchowe
 • lawiny samoistne: lawiny powstałe bez udziału człowieka
Dodatkowe informacje w komunikacie:

Komunikat lawinowy może zawierać dodatkowe informacje o wysokościach n.p.m., o wystawach względem kierunków świata lub o formach terenu szczególnie niekorzystnych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz informację o typowych problemach lawinowych.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie lawin ...
*** Klasyfikacja wielkości lawin
Nazwa:
1 - Mała (Zsuw)
Klasyfikacja toru lawiny:
Przemieszczający się śnieg zazwyczaj zatrzymuje się przed końcem stoku.
Potencjalne szkody:
Istnieje minimalne niebezpieczeństwo zasypania człowieka, większe niebezpieczeństwo upadku.
Rozmiar:
2 - Średnia
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina zatrzymuje się zwykle na końcu stoku.
Potencjalne szkody:
Może zasypać, zranić lub zabić człowieka.
Rozmiar:
3 - Duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach mniejszych niż 50 m.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, zniszczyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa.
Rozmiar:
4 - Bardzo duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach większych niż 50 m, może osiągnąć dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć wagon kolejowy, dużą ciężarówkę, kilka budynków lub fragment lasu.
Rozmiar:
5 - Ekstremalnie duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może dokonać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia.
Opis problemów lawinowych w/g EAWS ...
Opis problemów lawinowych
Świeży śnieg
prns Problem ten spowodowany jest trwającym, lub niedawno zakończonym opadem śniegu. Kluczowym czynnikiem jest dodatkowe obciążenie powodowane przez świeżo spadły śnieg. To, jak krytycznym okaże się to nowe obciążenie, zależne jest od wielu warunków, m.in. temperatury i powierzchni na którą nastąpił opad.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Śnieg świeży
Co?
Charakterystyka:
Problem ten spowodowany jest trwającym, lub niedawno zakończonym opadem śniegu. Kluczowym czynnikiem jest dodatkowe obciążenie powodowane przez świeżo spadły śnieg. To, jak krytycznym okaże się to nowe obciążenie, zależne jest od wielu warunków, m.in. temperatury i powierzchni na którą nastąpił opad.
Prawdopodobne rodzaje lawin:
 • Lawiny deskowe ze śniegu suchego
 • Lawiny z suchego, luźnego śniegu
 • Lawiny samoistne i wyzwolone przez człowieka
Gdzie?
Rozmieszczenie:
Najczęściej na całym obszarze niezależnie od wystawy.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
Zazwyczaj na styku nowej (świeżej) oraz starej pokrywy śnieżnej. Czasami jednak warstwy słabe występują także wewnątrz świeżego śniegu lub głębiej w starej pokrywie śnieżnej.
Dlaczego?
Mechanizm uruchomienia lawiny
Lawiny deskowe ze śniegu suchego:
 • Spowodowane opadem dodatkowe obciążenie na istniejące lub nowo utworzone słabe warstwy.
Lawiny z suchego, luźnego śniegu:
 • Brak wystarczających powiązań pomiędzy cząsteczkami świeżego śniegu.
Kiedy?
Okres występowania:
Zazwyczaj podczas opadu i do kilku dni po nim
Jak postępować?
Rozpoznanie problemu w terenie:
Problem jest dość łatwy do rozpoznania. Należy zwrócić uwagę, czy nie została przekroczona krytyczna ilość świeżego śniegu, oraz czy występują ślady niedawnych lawin (aktywność lawinowa). Nawet nieznaczne zmiany pogody (np. wilgotności powietrza) mogą mieć znaczący wpływ na warunki śniegowe.
Zalecenia:
Lawiny deskowe ze śniegu suchego:
 • Należy odczekać, aż pokrywa śnieżna ulegnie stabilizacji.
Lawiny z suchego, luźnego śniegu:
 • Ryzyko upadku (strącenia przez lawinę) jest wyższe niż ryzyko zasypania. Rozważyć należy konsekwencje upadków w stromym terenie.
Śnieg przewiany
prwd Problem ten wiąże się ze śniegiem przetransportowanym przez wiatr. Śnieg może być przenoszony zarówno w trakcie opadu, jak i później.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Śnieg przewiany
Co?
Charakterystyka:
Problem ten wiąże się ze śniegiem przetransportowanym przez wiatr. Śnieg może być przenoszony zarówno w trakcie opadu, jak i później.
Prawdopodobne rodzaje lawin:
 • Lawiny deskowe ze śniegu suchego
 • lawiny samoistne i wyzwolone przez człowieka
Gdzie?
Rozmieszczenie:
Bardzo nierównomiernie, ale przeważająco po stronie zawietrznej; w żlebach, depresjach, w pobliżu miejsc istotnej zmiany nachylenia stoku, w pobliżu grani i w innych miejscach osłoniętych od wiatru. Częściej powyżej górnej granicy lasu.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej
Najczęściej na styku starej pokrywy śnieżnej z warstwą śniegu przewianego, a czasem wewnątrz tej warstwy, szczególnie na skutek zmian prędkości wiatru podczas trwającego załamania pogody.
Czasami również głębiej, w starych warstwach.
Dlaczego?
Mechanizm uruchomienia lawiny
Śnieg przewiany stanowi dodatkowe obciążenie słabej warstwy. Powstała ze śniegu przewianego deska śnieżna jest szczególnie podatna na rozprzestrzenianie pęknięć.
Kiedy?
Okres występowania:
Zagrożenie wynikające ze śniegu przewianego może rozwijać się niezwykle gwałtownie podczas wietrznej pogody i trwać do kilku dni po ustaniu wiatru, w zależności od tempa przemian w pokrywie śnieżnej
Jak postępować?
Rozpoznanie problemu w terenie:

Jeśli nie zostanie przykryty opadem świeżego śniegu, przewiany śnieg da się rozpoznać przy odpowiednim doświadczeniu i korzystnej widoczności. Należy zwrócić uwagę na ślady działalności wiatru i starać się zlokalizować depozyty przewianego śniegu.

Typowe wskazówki: widoczne depozyty, niedawne lawiny, pęknięcia i odgłosy osiadania pokrywy śnieżnej (Wuuum!).

Niestety, czasami trudno rozpoznać jak stare są oznaki działania wiatru, a samo ich występowanie nie jest jeszcze dowodem niebezpieczeństwa (jeśli nie ma np. słabej warstwy).
Zalecenia:
Należy unikać depozytów śniegu przewianego w stromym terenie, szczególnie w miejscach zmian grubości i/lub twardości śniegu.
Śnieg stary (słabe warstwy w starej pokrywie)
prwl Problem ten wiąże się z obecnością długotrwale występującej słabej warstwy wewnątrz "starej" pokrywy śnieżnej. Te słabe warstwy to najczęściej: szron powierzchniowy przykryty kolejnymi opadami, szron wgłębny, przeobrażone kryształy śniegu.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Śnieg stary (słabe warstwy w starej pokrywie)
Co?
Charakterystyka:
Problem ten wiąże się z obecnością długotrwale występującej słabej warstwy wewnątrz "starej" pokrywy śnieżnej. Te słabe warstwy to najczęściej: szron powierzchniowy przykryty kolejnymi opadami, szron wgłębny, przeobrażone kryształy śniegu.
Prawdopodobne rodzaje lawin:
 • Lawiny deskowe ze śniegu suchego.
 • W głównej mierze lawiny wyzwolone przez człowieka - lawiny samoistne są rzadkie, najczęściej występują w połączeniu z innymi problemami lawinowymi.
Gdzie?
Rozmieszczenie:
Ten problem lawinowy może występować zarówno na dużej przestrzeni, jak i koncentrować się na małym obszarze. Możliwy jest na wszystkich wystawach, ale częściej występuje na zboczach zacienionych, zwłaszcza w miejscach osłoniętych od wiatru.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
Gdziekolwiek w "starej" pokrywie śnieżnej, często głęboko. Jeśli słaba warstwa jest przykryta masywnymi, stabilnymi warstwami, wyzwolenie lawiny staje się mniej prawdopodobne.
Dlaczego?
Mechanizm uruchomienia lawiny:
Obciążenie dodatkowe przekracza wytrzymałość słabej warstwy.
Kiedy?
Okres występowania:
Problem może trwać tygodniami a nawet miesiącami, może się zdarzyć, że przez większość sezonu zimowego.
Jak postępować?
Rozpoznanie problemu w terenie:

Rozpoznanie problemu głębokiej słabej warstwy w terenie jest niezwykle trudne. Typowe oznaki niestabilnej pokrywy śnieżnej, np odgłosy Wuuum, nie zawsze muszą występować. Testy pokrywy śnieżnej mogą być pomocne.

Ważne są: znajomość historii przemian pokrywy śnieżnej, oraz informacje zawarte w komunikacie lawinowym.

Typowe jest rozprzestrzenianie pęknięć w pokrywie śnieżnej na dużych dystansach. Możliwe są wyzwolenia lawin na odległość.
Zalecenia:

Należy poruszać się ze szczególną rozwagą, omijając rozległe strome stoki oraz analizować przebieg zmian pogody i pokrywy śnieżnej w danym rejonie.

Wyjątkową ostrożność trzeba zachować w rejonach z małą ilością śniegu i na granicach znacznych zmian w grubości pokrywy śnieżnej.

UWAGA: Ten problem lawinowy uznawany jest za jedną z głównych przyczyn śmierci w lawinach podczas uprawiania sportu i turystyki w górach!
Śnieg mokry
prws Problem wiąże się ze spadkiem wytrzymałości pokrywy śnieżnej na skutek obecności w niej wody (w stanie ciekłym). Woda pochodząca z topnienia lub opadu deszczu przenika pokrywę śnieżną.

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Śnieg mokry
Co?
Charakterystyka:
Problem wiąże się ze spadkiem wytrzymałości pokrywy śnieżnej na skutek obecności w niej wody (w stanie ciekłym). Woda pochodząca z topnienia lub opadu deszczu przenika pokrywę śnieżną.
Prawdopodobne rodzaje lawin:
 • Lawiny deskowe ze śniegu mokrego
 • Lawiny z luźnego śniegu mokrego
 • Głównie lawiny samoistne
Gdzie?
Rozmieszczenie:
Jeżeli główną przyczyną jest operacja słoneczna, występowanie problemu zależne jest w znacznym stopniu od wystawy i wysokości. W przypadku deszczu wszystkie wystawy są równie niekorzystne.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
Gdziekolwiek w pokrywie śnieżnej.
Dlaczego?
Mechanizm uruchomienia lawiny
Lawiny deskowe ze śniegu mokrego:
 • osłabienie istniejących już słabych warstw w pokrywie śnieżnej lub ześlizgiwanie się warstw po lustrze spływającej wody
 • w przypadku deszczu - także dodatkowe obciążenie warstw słabych
Lawiny z luźnego śniegu mokrego:
 • zniszczenie powiązań pomiędzy cząsteczkami śniegu
Kiedy?
Okres występowania:
 • Od kilku godzin do kilku dni.
 • Możliwe gwałtowne pogorszenie stabilności pokrywy śnieżnej.
 • Krytyczne jest zwłaszcza pierwsze wniknięcie wody w głąb pokrywy śnieżnej, kiedy tylko śnieg osiąga temperaturę 0 st.
 • Prawdopodobieństwo samoistnych lawin jest wyższe po południu (za wyjątkiem sytuacji gdy deszcz jest czynnikiem dominującym).
Jak postępować?
Rozpoznanie problemu w terenie:

Problem śniegu mokrego najczęściej jest łatwo rozpoznawalny. Rozpoczynający się opad deszczu, tworzenie się „kul” lub „ślimaków” śnieżnych, małe mokre deski śnieżne lub zsuwy luźnego mokrego śniegu często zapowiadają wzrost zagrożenia.

Również wzrost głębokości zapadania się jest oznaką postępującego przemakania pokrywy śnieżnej.
Zalecenia:

Po zimnej pogodnej nocy warunki rankiem najczęściej są dogodne. Po ciepłych, pochmurnych nocach ten problem często występuje już rano. Przy deszczu padającym na suchą pokrywę śnieżną problem pojawia się najczęściej natychmiast.

Przy problemie mokrego śniegu odpowiednie planowanie jest kluczowe. Uważać na zasięg lawin.
Śnieg ślizgający się
prgs Zjawisko polega na ślizganiu się całej pokrywy śnieżnej po gładkim podłożu, jak na przykład trawiaste zbocza, bądź gładkie powierzchnie skalne. Problem najczęściej występuje przy grubej pokrywie śnieżnej, w której nie ma słabych warstw lub jest ich niewiele. Lawiny ze śniegu ślizgającego się mogą występować zarówno przy suchej (zimnej) pokrywie, jak i przy mokrej (temperatura w pokrywie ok. 0°C ).

Pokaż szczegółyUkryj szczegóły

Śnieg ślizgający się
Co?
Charakterystyka:

Zjawisko polega na ślizganiu się całej pokrywy śnieżnej po gładkim podłożu, jak na przykład trawiaste zbocza, bądź gładkie powierzchnie skalne. Problem najczęściej występuje przy grubej pokrywie śnieżnej, w której nie ma słabych warstw lub jest ich niewiele.

Lawiny ze śniegu ślizgającego się mogą występować zarówno przy suchej (zimnej) pokrywie, jak i przy mokrej (temperatura w pokrywie ok. 0°C ).

Wyzwolenie lawiny jest trudne do przewidzenia, choć charakterystyczne pęknięcia (“rybie pyski”) mogą je zwiastować.
Prawdopodobne rodzaje lawin:
 • Lawiny ze śniegu ślizgającego się; zarówno ze śniegu suchego, jak i mokrego (temperatura w pokrywie ok. 0°C).
 • Zazwyczaj lawiny samoistne. Mechaniczne wyzwolenie lawiny jest mało prawdopodobne.
Gdzie?
Rozmieszczenie:
Przede wszystkim na gładkim podłożu. Na wszystkich wystawach, ale częściej na stokach południowych.
Umiejscowienie słabej warstwy w pokrywie śnieżnej:
Na styku pokrywy śnieżnej z podłożem.
Dlaczego?
Mechanizm uruchomienia lawiny
Lawiny ze śniegu ślizgającego się spowodowane są utratą siły tarcia pomiędzy pokrywą śnieżną a podłożem.
Kiedy?
Okres występowania:
Od dni do miesięcy; możliwe przez cały sezon zimowy o każdej porze dnia i nocy. Na wiosnę bardziej prawdopodobne po południu.
Jak postępować?
Rozpoznanie problemu w terenie:
Obecność pęknięć (rybich pysków) ułatwia rozpoznanie opisywanej sytuacji. Nie są one jednak bezwzględną zapowiedzią wyzwolenia lawiny. Zdarzają się również lawiny ze śniegu ślizgającego się pomimo braku jakichkolwiek pęknięć poprzedzających ich zejście.
Zalecenia:
Unikać rejonów w pobliżu pęknięć (rybich pysków).

Nasi Partnerzy